Czy odbiór kluczy następuje po odbiorze mieszkania - zależności

Odbiór mieszkania i odbiór kluczy - zadzwoń 539 356 009

Czy odbiór mieszkania i odbiór kluczy to to samo? Jeśli nie, czym różnią się te dwa zdarzenia? Na czym polega odbiór mieszkania a na czym kluczy? Zapraszamy do lektury.

Rozwiewamy wątpliwości

Chcąc przejść do analizy dwóch zdarzeń, jakimi są odbiór techniczny mieszkania i moment przekazania kluczy należy wyjaśnić, iż wspomniane czynności różnią się od siebie i nie zawsze idą one w parze. Na czym więc polega każda z osobna?

Jako odbiór mieszkania rozumiemy proces, którym jest odbiór techniczny lokalu mieszkalnego. Procedurę, z jaką się on wiąże ściśle reguluje ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, która nakłada na dewelopera szereg obowiązków. Są nimi:

  • obowiązek przeprowadzenia odbioru w obecności nabywcy,

  • obowiązek uprzedniego zawiadomienia nabywcy o terminie odbioru,

  • sporządzenie protokołu odbioru,

  • ustosunkowanie się w zakresie wad i usterek lokalu – uznanie lub odmowa ich uznania (w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu),

  • w razie uznania wady lub usterki → obowiązek jej usunięcia (w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu).

Przewód wystający z lica ściany

Przekazanie kluczy

Z chwilą odbioru kluczy do mieszkania, nabywca staje się oficjalnie posiadaczem lokalu z czym wiąże się powstanie po jego stronie określonych obowiązków. Przede wszystkim – w momencie odbioru kluczy przez nabywcę spisuje się aktualny stan liczników, aby od tej chwili wszelkie należności z tego tytułu regulował nabywca. Ponadto, od tego momentu nabywca powinien rozpocząć proces zawierania stosownych umów za media w lokalu. W treści umów deweloperskich, często przekazanie kluczy określane jest mianem „przejścia opłat za lokal na nabywcę”.

Odbiór kluczy w przypadku usterkowego mieszkania

Nie ma prawnych przeciwwskazań, aby przekazanie kluczy do lokalu miało miejsce wraz z odbiorem technicznym, jednakże nie jest to zasadą. Jeśli jednak podczas odbioru technicznego wykryto wady, które deweloper uznał a mimo to odebraliśmy już klucze do lokalu, wówczas nabywca ma obowiązek umożliwienia deweloperowi wejścia do mieszkania w celu usunięcia wad i usterek w terminie. Warto bowiem wspomnieć, iż ze względu na fakt, że od chwili odbioru kluczy nabywca stał się posiadaczem mieszkania, deweloper ma prawo do niego wejść wyłącznie za jego pozwoleniem.

Domniemanie przekazania kluczy w chwili umowy przenoszącej własność

Przepisy polskiego prawa nie narzucają chwili, w której miałoby dojść do przekazania kluczy do lokalu nabywcy. Jak wspomnieliśmy na wstępie – odbiór mieszkania i odbiór kluczy nie są tożsame i nie zawsze występują w jednym czasie, przy czym nie ma zakazu aby tak właśnie było. Najczęściej jednak strony same decydują w treści umowy, kiedy dokładnie ma dojść do przekazania kluczy. W przeciwnym razie, jeśli umowa milczy na ten temat, domniemywa się, że klucze zostaną przekazane nabywcy w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność. 

2023-02-08 (aktualizacja: 2023-02-08)


autor posta Marianna Skała

Artykuł autorstwa

Marianna Skała


Oceń artykuł:

Średnia 5/5 na podstawie 109 opinii.

Potrzebujesz odbioru technicznego? Zarezerwuj odbiór